Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

24.02.2021

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na uczelniach medycznych

Zarząd Powiatu w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

 

 

Wnioski należy składać od 22 lutego do 8 marca 2021 roku w:

  • Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3,22-300 Krasnystaw

lub

  • przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw — decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie;

lub

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres: /starostwo-krasnystaw/skrytka

 

 

Stypendium przyznawane jest w jednakowej wysokości 2500,00 zł miesięcznie na okres 3 miesięcy tj. od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (wyłącznie w czasie trwania studiów).

 

 

 

Warunki przyznania stypendium

 

Stypendium może być przyznane studentowi co najmniej III roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem kierunku lekarskiego,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • zobowiąże się do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego powiat krasnostawski jest podmiotem tworzącym, przez okres nie krótszy niż dwukrotności okresu pobierania stypendium,
  • zawrze umowę stypendialną.

 

 

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Kwiecień 2021