Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

13.10.2020

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości przy ul. Czwartek 3

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1

 

OGŁASZA

 

pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej podpiwniczonym budynkiem kamienicy o charakterze mieszkalno – użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej (zgodnie z inwentaryzacją) 1175,75 m2 , powierzchni zabudowy (wg ewidencji budynków) 581 m2, powierzchnia netto- z piwnicami (wg inwentaryzacji) 1498,39 m2 , usytuowanej na działce gruntowej nr 4, zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Czwartek 3, o powierzchni 0,0996 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00015123/4. Na podstawie Wykazu obiektów zabytkowych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) Miasta Lublin przedmiotowa nieruchomość widnieje pod nr 206-208 (kamienica i oficyna). Aktualnie dla obszaru, na którym zlokalizowana jest nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar, na którym zlokalizowana jest nieruchomość objęty jest rewitalizacją miasta Lublin. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

 

Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, a jej granice wyznaczone są w większości przez zewnętrzny obrys budynku i ogrodzenie murowane.

 

Budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej i składa się z trzech części. Budynek frontowy, oraz oficyna zachodnia zostały wybudowane w latach 1904 – 1905, dla oficyny wschodniej podany jest rok ukończenia budowy 1880. Część A frontowa o 4 kondygnacjach naziemnych; część B oficyna prawa o 4 kondygnacjach naziemnych oraz część C oficyna lewa o 2 kondygnacjach naziemnych. Wszystkie części są całkowicie podpiwniczone. Budynek posiada uzbrojenie w: sieć energetyczną, wodociągową z sieci miejskiej, instalację kanalizacyjną do kanalizacji miejskiej, ogrzewanie indywidualne piecowe lub elektryczne, telefoniczne do sieci zewnętrznej. Wszystkie lokale w budynku są niezamieszkałe- budynek nieużytkowany. Szczegółowy opis budynku znajduje się w wyciągu z operatu szacunkowego dostępnego do wglądu w siedzibie Sprzedającego.

 

Nieruchomość położona jest w Lublinie przy ul. Czwartek 3, w śródmiejskiej strefie miasta, w rejonie zwartej zabudowy mieszkaniowej i użytkowej.

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w pobliżu skrzyżowania z ul. Lubartowską stanowiącą trasę wylotową w kierunku Lubartowa i Białegostoku a jednocześnie dojazd do centrum miasta i połączenia z Al. Solidarności będącą jedną z głównych arterii komunikacyjnych miasta i trasą przelotową z Warszawy i Kraśnika w kierunku Zamościa i Chełma. Od strony północnej granice nieruchomości stanowi pas drogowy ul. Czwartek a z pozostałych stron graniczy ona z podobnymi do niej nieruchomościami zabudowanymi z istniejącą zabudową mieszkalną i użytkową. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma obiektów przemysłowych lub uciążliwych usług, które wpływałyby negatywnie na walory użytkowe nieruchomości.

 

Cena wywoławcza zbywanego prawa własności gruntu i prawa własności nieruchomości budynkowej wynosi: 1 916 000 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy złotych).

 

Wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w pieniądzu należy wpłacić na konto w Banku BGK w Lublinie, nr rachunku: 68113012060028909738900004 lub złożyć wraz z ofertą w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie uznane za złożone z chwilą wpływu na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

Na Nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych dotyczących transakcji kupna.

 

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem ,,Przetarg-sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Czwartek 3- nie otwierać przed dniem 16.11.2020 r. godz. 1030’’ należy składać w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy Al. Racławickich 1, pok. nr 8 do dnia 16.11.2020 r. do godz. 1000.

 

Oferta powinna zawierać:

  • oferowaną cenę zakupu nieruchomości,
  • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i jej siedzibę,

Jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna oferta winna zawierać ponadto NIP, REGON lub KRS (jeżeli dotyczy), umowę spółki cywilnej (jeśli dotyczy). Jeżeli oferentem jest osoba fizyczna oferta winna zawierać ponadto numer PESEL. W przypadku zamiaru wspólnego nabycia prawa własności nieruchomości przez więcej niż jednego oferenta, należy złożyć wspólną ofertę nabycia prawa własności, określającą nabywane udziały w tym prawie, a każdy z oferentów dołącza odpowiednio własny NIP, REGON, KRS lub PESEL. Oferta zostanie przyjęta, jeżeli suma nabywanych udziałów wynosić będzie 100%.

  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu opisanymi w regulaminie przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • kopię dowodu złożenia wadium. W przypadku wspólnego nabycia przez więcej niż jednego oferenta, każdy oferent wnosi wadium proporcjonalne do nabywanych udziałów w prawie własności nieruchomości.

W takim przypadku wadium zostanie uznane za prawidłowo złożone, jeżeli łącznie wynosić będzie 50 000 zł.

  • oświadczenie, na jaki numer rachunku bankowego należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,
  • pełnomocnictwo osoby/ firmy składających ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu osoby/ firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów

W przypadku zaistnienia braków formalnych komisja przetargowa może zwrócić się do oferenta o złożenie w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.

Oferty i wadia złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, pok. 21, w dniu 16.11.2020 r. o godz. 1030.

 

Oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

 

Warunkiem zawarcia umowy przenoszącej własność jest wpłacenie całej oferowanej ceny nie później niż do dnia poprzedzającego podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Za datę wpłacenia ceny uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy w Banku PKO BP Oddział w Lublinie nr: 94 1020 3147 0000 8302 00846188. W przypadku wygrania przetargu i uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, lub w przypadku wadliwego umocowania jego przedstawicieli do podpisania umowy, Uniwersytet Medyczny w Lublinie może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert. Zgłoszonym oferentom nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec organizatora przetargu z tego tytułu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu.

 

Przedmiot postępowania przetargowego oglądać można codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1400, po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu terminu pod numerami tel. 81 448 56 04,  lub  81 448 56 02, godz. 900 – 1400.

Pliki do pobrania

ogloszenie_o_sprzedazy_nieruchomosci_czwartek_3.pdf

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości przy ul. Czwartek 3

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2020